Zamów artykuł sponsorowany: 

Jakie istnieją metody wyceny przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza że w Polsce nie istnieją żadne wymogi prawne, które szczegółowo opisują sposób dokonywania wyceny. Nie ma także prawnie zidentyfikowanych podmiotów, które specjalizowałyby się w dokonywaniu wyceny firm. Istnieją jednak rekomendacje PFSRM, które dotyczą procesu wyceny firmy.

Jakie są rodzaje?

Na rynku kapitałowym można wyróżnić trzy podstawowe metody wyceniania przedsiębiorstw. Mowa tutaj oczywiście o majątkowej metodzie wyceny przedsiębiorstw, dochodowej metodzie wyceniania przedsiębiorstw i mieszanej metodzie. W niektórych sytuacjach stosuje się także porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw. Wybór konkretnej metody w dużym stopniu uzależniony jest nie tylko od charakteru transakcji, ale również od indywidualnych oczekiwań danego przedsiębiorstwa.

Czym charakteryzuje się majątkowa metoda wyceny firmy?

Majątkowa wycena firmy pomaga w prosty sposób ustalić rzeczywistą wartość danego przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Z metody tej najczęściej korzysta się przy zmianie formy prawnej działalności firmy albo przy łączeniu lub podziale przedsiębiorstw. W metodzie majątkowej jak łatwo się domyślić oszacowaniu podlega wyłącznie wartość majątkowa. Mowa tutaj o sumie nakładów pracy, pieniędzy oraz różnorodnych środków rzeczowych na utworzenie przedsiębiorstwa. Podmiotem wyceny w dużym skrócie mówiąc jest majątek danej firmy, a dokładniej mówiąc różnica pomiędzy całością aktywów a pasywów obcych. Najpopularniejszymi metodami majątkowymi jest metoda księgowa, metoda odtworzeniowa i metoda likwidacyjna (upłynnienia). Przy metodzie wartości księgowej majątek firmy zawarty jest oczywiście w każdym bilansie. Wartość przedsiębiorstwa ustalana jest poprzez zmniejszenie aktywów o różnego rodzaju zobowiązania krótko- i długoterminowe.

Czym wyróżnia się dochodowa metoda wyceny firmy?

Dochodowe podejście do wyceny firmy opiera się przede wszystkim na powiązaniu wartości danego przedsiębiorstwa z osiąganymi dochodami. Można wyróżnić bardzo wiele wariantów określania powiązań pomiędzy dochodami firmy a rzeczywistą wartością przedsiębiorstwa. Dochodową metodę wyceny firmy, można podzielić na metody dochodowe konwencjonalne i niekonwencjonalne. Przy metodzie dochodowej próbuje się oszacować przyszłe dochody firmy na dzień ich wykonania. Aby wyliczenia były poprawne stosuje się zdyskontowaną stopę zwrotu. W dzisiejszych czasach to właśnie DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) jest najpopularniejszą techniką przeprowadzania wyceny spółek. Metoda ta doskonale sprawdzi się przy wycenianiu przedsiębiorstw wielozakładowych, czy też przy ustalaniu rzeczywistej wartości firmy w trakcie procesu przekształcania własnościowego.

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa

Mieszana wycena wartości spółek i firmy, jak łatwo się domyślić, opiera się na wykorzystaniu kluczowych cech metody wyceny majątkowej przedsiębiorstwa z powyżej opisanymi metodami dochodowymi. Idea zastosowania metody mieszanej wynika oczywiście z tego, że na wartość firmy ma bezpośredni wpływ nie tylko jej majątek, ale również zdolność do generowania dochodu w niedalekiej przyszłości. W dzisiejszych czasach wyróżnić można metodę opartą na aktywach i stopniu pomnażania wartości, jak i również metodę opartą na wartości netto i goodwill. Do metod mieszanych wyróżnić można także metodę szwajcarską, niemiecką i anglosaską.

Jakie są główne funkcje wyceny firmy?

Wycena przedsiębiorstw pełni przede wszystkim funkcję doradczą. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom, dokładnych informacji dotyczących danego przedsiębiorstwa albo jej części. Wycena firmy pełni także funkcję mediacyjną i informacyjną. W dużej mierze to właśnie dzięki precyzyjnej wycenie można określić sytuację panującą w przedsiębiorstwie, jak i również perspektywy dalszego rozwoju. Wycena wartości spółek może pełnić także funkcję argumentacyjną. Zebrane informacje można wykorzystać podczas negocjacji, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej będzie przekonać kontrahentów i partnerów biznesowych.

640 456 Wiadomość